V košíku za 0,- KčObchodní podmínky

Osnovy Školení lanových drah

Osnovy školení pracovníků lanových drah, z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle § 101 až 108 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.

Délka školení 1 den (8 hodin)

 

1.      Ověření znalostí, cíl školení, seznámení s osnovou školení

2.      Rizika při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

3.      Rozbor úrazovosti

 

1)      Zákon č.262/2006Sb.(Zákoník práce) §§ 101 -108

2)      Nařízení vlády č.362/2005 Sb. – provádění prací ve výškách

3)      Zákon č.251/2005Sb. o inspekci práce §§ 3 - 9

4)      Nařízení vlády č.201/2010Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

5)      Zákon č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky §§ 2,12 a 13

6)      Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP §8

7)      Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a

dezinfekčních prostředků

8)      Vyhláška 79/2013 Sb. Ministerstva zdravotnictví o provedení Zákona č. 373/2011

Sb. o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách)

9)      Zákon č.48/1997SB. o zákonném pojištění, §§ 44 a 45

10)  Vyhláška Ministerstva financí č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

 

1)      Kotevní body, kotvy do skály a betonu – EN 795

2)      Přilby pro práce ve výškách - EN 397

3)      Zachycovací postroje - EN 361

4)      Sedací postroje – EN 813

5)      Pracovní polohovací pásy – EN 358

6)      Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem – EN 1891

7)      Dynamická horolezecká lana – EN 892

8)      Slaňovací prostředky – EN 341

9)      Spojovací prostředky – EN 354

10)  Tlumiče pádu – EN 355

11)  Zatahovací tlumiče pádu – EN 360

12)  Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – EN 353 – 2

13)  Karabiny a spojky – EN 362

14)  Systémy pro zachycení pádu – EN 363

15)  Prostředky pro evakuaci, záchranu, spouštění a vytahování

16)  Žebříky – EN 131-1 a EN 132-2

17)  Pracovní oděv, obuv a rukavice

18)  Další pomocný materiál, jako jsou kladky, blokanty, vrhací sáčky atd.

 

1)      Práce s lanem, balení, ošetřování a údržba

2)      Práce se zachycovacím (sedacím) postrojem, navazování na lano

3)      Zakládání kotvících a jistících bodů a stanovišť

4)      Základní pravidla výstupu a sestupu, pravidlo tří pevných bodů

5)      Zajišťovací řetězec, sebezajištění, postupové jištění

6)      Výstup a sestup pomocí slaňovací brzdy

7)      Dynamika pádů, pádový faktor, rázová síla, zachycení pádu

8)      Použití dvou lan k provádění prací – pracovní a jistící

9)      Záchrana spuštěním

10)  Používání ostatních pomůcek a technických prostředků

11)  Povely a signály